ЕНЕРГЕТИКА Комплексно согледуванје на енергетската структура, изработка на модели за оптимализација и симулација, производство, дистрибуција, заштеда и супституција на енергија, енергетска ефикасност. Складирање и манипулација со сите видови горива.
 ИНДУСТРИСКА ТЕХНОЛОГИЈА Следење на новите технологии и работни постапки. Анализа на постојните состојби и новите технолошки потреби кај  индустриските претпријатија и изработка на нови технолошки решенија или рационализации, зголемување на продуктивноста и економичноста во работењето, подобрување на сигурноста, енергетската ефикасност и еколошката состојба.
 ТЕРМОТЕХНИКА  Проектирање и изведба на сите видови греење, ладење, вентилација и климатизација за индустриски, јавни и стамбени објекти.
 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА  Проектирање и изведба на сите видови електротехнички инсталации (електроенергетски објекти, разводни постројки и трафостаници, електромоторни погони, осветление, автоматизација на технолошки системи, дојава, сиганализација и безбедносни системи).
 ХИДРОТЕХНИКА  Проектирање и изведба на системи за производство, преработка и дистрибуција на вода за пиење и технолошки води, прифаќање и одвод на атмосверски, технолошки и фекални води.
 ГАСИФИКАЦИЈА  Проектирање и изведба на сите видови гасни инсталации за технички гасови и гасови од I, II, и III група и нивна примена во медицински, индустриски, јавни и стамбени објекти, како и во сообраќајот.
 СООБРАЌАЈ  Проектирање и изведба на сите видови патна инфраструктура и супраструктура (патишта, улици, БПС и сл.).
 ПП ЗАШТИТА И БЗПР  Анализа на опасностите, мерки и средства за заштита  кај сите видови индустриски, јавни и стамбени објекти. Проектирање на стабилни системи за ПП заштита.
 ЕКОЛОГИЈА  Анализа на загадувањето на атмосферата, тлото, водата и бучавата и одредување на мерки и средства за подобрување на состојбата. Проектирање и изведба на системи за пречистување. Примена на најсовремени технологии за подобрување на еколошката состојба