Сертифицирани за ИСО Стандард 9001:2008

ФИЛБИС ДООЕЛ Скопје е сертифирана за Стандардот ИСО 9001:2008 од страна на ЦЕРТОП-Србија.

 

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ

 

  • Нашите производи и услуги да создадат чувство на сигурност со висок  квалитет кај клиентите.
  • Воведување на производи и услуги со цел да се исполнат  барањата и очекувањата на пазарот.
  • Партнерски односи со купувачите и добавувачите.
  • Обука на персоналот за прилагодување на потребите за управување на новите технологии.
  • Низ континуирано подобрување на процесите да обезбедиме економска корист за сите вклучени страни во нашата работа.
  • Задоволството на клиентите е наша преокупација.
  • За нашата работа одговорни сме исклучиво ние.
  • Почитување на законските прописи за животната средина.
  • Инкорпорирање на барањата за целосно вклучување и имлементирање на законската обрска за издржлива енергетска ефикасност.

 

САМО СО КОМПЕТЕНТНИ ЛУЃЕ СИГУРНО СЕ СТИГНУВА ДО ЦЕЛТА

 

Sertifikat iso-page-001