ГЛАВНИ АКТИВНОСТИ

​ФИЛБИС ДООЕЛ Скопје нуди инженерски и консултантски услуги како и комплетна инженерска подршка при градба на објекти и постројки во областа на Енергетиката (Горива, котлари, HVAC), Заштита од пожар, Заштита на животна средина итн.

ФИЛБИС ДООЕЛ има широк спектар на активности кои ги извршува. Ние со задоволство очекуваме да соработуваме со вас и да ги решаваме проблематиките кои се наша област на експертиза. Нашите активностивклучуваат основна анализа на проектот, организација, планирање , истражување на пазарот, комуникација со внатрешни и надворешни ресурси,применување на знаењето, информациите и искуството на и овозможување нанајдобро решение на нашите клиенти.

Нашите активности се:

• Изработка на сите видови на студии, анализи и проекти
• Инженеринг и консалтинг услуги.
• Вршење на сите видови на анализи и активности на подземни и надземни води
• Целосна инженерска поддршка во изградба на објекти и капацитети во делот на енергетиката, противпожарна заштита и заштита на животната средина.
• Трговија на големо и експорт-импорт.​