ДУПЧЕЊЕ

Нашата фирма исто така, овозможува и услуги во областа на бушење дупки, контролирани, планирани и организирани услуги од овој тип. ФИЛБИС е посеветен на развојот на бизнисот на инвеститорите, Имаме воспоставно соработка со компании кои се директно вклучени во евалуација на локации на сите развојни дупчења, ископи и завршни активности, со стратешко долгорочно планирање. Овие упатства се наменети за производство на максимална продуктивност и соодветност на производство при процесот на дупчење.

ФИЛБИС гарантира најкраток можен период и комерцијално продуктивни решенија од овој карактер.

– Правење на дупки во земјата за експлоатација на ладни и топли подземни води при максимална длабочина од 500 метри.