ГОРИВА

Употребата на фосилните горива е штетна за животната средина. Гасовите што се создаваат при согорувањето се во еден дел отровни за човекот. Покрај тоа, согорувањето на фосилните горива се произведува околу 21, 3 милиони тони јаглерод диоксид годишно, но се проценува дека природните процеси можат да апсорбираат само половина од тоа количество. Преостанатиот јаглерод диоксид останува во атмосферата и претставува главен причинител на ефектот на стаклена градина, што го предизвикува глобалното затоплување.

Поради штетноста по здравјето, глобалното затоплување иограниченоста на резервите, во светот сe повеќе се зборува за напуштање на фосилните горива и изнаоѓање на алтернативни обновливи извори на енергија.

– Составувањето на детална анализа, елаборати и проекти за влијанието, употребата и работата со природен гас и други горива за индустриска употреба.