HVAC СИСТЕМИ

Главните цели на Системот за греење, вентилација, и климатизација (HVAC)се да помогне во одржување на добар квалитет на внатрешниот воздух преку адекватна вентилација со филтрација и да се обезбеди термичка удобност во објектите. HVAC системите се меѓу најголемите потрошувачи на енергија. Изборот и дизајнот на системот клима, исто така, може да влијае на многу други високи перформанси цели, вклучувајќи потрошувачка на вода (вода изладена климатизација опрема) и акустика.

Нашите инженери може да го дизајнираат системот за квалитет, што е цена-конкурентна со традиционалните дизајни на вентилација, додека успешно обезбедување на соодветна количина и квалитет на надворешниот воздух, пониски трошоци за енергија, и полесно одржување.
Составувањето на детална анализа, елаборати и проекти за влијанија, се користи и работи со природен гас и други горива за индустриска употреба.