1 Основен проект за утилизатор на димни гасови во ТО Исток на котел ВКСМ60  Проект 2014
2 Изведба на стручен надзор при вградување на  утилизатор на димни гасови во ТО Исток на котел ВКСМ60  Надзор 2014
3 Проект од сите фази za воведување на природен гас и адаптација на простории избор на опрема за гасна котлара СО КОНДЕНЗАЦИСКИ КОТЛИ 3×300 kW врзани во каскада, за греење на Управната зграда на МАКПЕТРОЛ АД – Скопје.  Проект 2014
4 Изработка на Основен проект за изградба на нова БПС во Вевчани, на МАКПЕТРОЛ – Скопје, комплет со течни горива и ТНГ и со изградба на станица за преточување компримиран гас во моторни возила -Станица ќерка V = 300 Nm3/h Проект  2014
5 Изработка на Основен проект за РЕКОНСТРУКЦИЈА на БПС “Партизанска – Скопје, на МАКПЕТРОЛ – Скопје и изградба на станица за преточување компримиран природен гас во моторни возила – Станица мајка V = 1000 Nm3/h Проект   2014
6 Изработка на Основен проект за изградба на нова БПС во Ќојлија – Скопје, на МАКЕПТРОЛ – Скопје, комплет со течни горива и со изградба на станица за преточувалиште компримиран гас во моторни возила – Станица мајка V = 4000 Nm3/h Проект  2014/2015
7 Изградба на БПС ”ЛОРИ КАР – Автопат Велес – Скопје кај Идризово, (ребрендирана на ЛУКОИЛ) Надзор 2014/2015
8 Изработка на проект за доградба со ТНГ на БПС – „ПАМЕЛА“ – НЕГОТИНО  Проект  2015
 9 Проект за изведена состојба за интерни станици за складирање и дистрибуција на кислород, јаглероден диоксид и ацетилен при “СТИЛ КОН” ДООЕЛ – Старо Нагоричане, Куманово  Проект  2015
10 Склад и автопреточувалиштe за ТГ и ТНГ  во ЌОЈЛИЈА – Скопје, за “ЛОГИСТИКС ОИЛ” – Скопје, со вкупен волумен од 10.000 м3+ 400 м3  Идеен проект 2015-
11 Проект од сите фази за воведување на природен гас и адаптација на простории избор на опрема за гасна котлара во СУГС „ЦВЕТАН ДИМОВ“ – СКОПЈЕ  Проект 2015-
12 Проект од сите фази za воведување на пророден гас и адаптација на простории избор на опрема за гасна котлара во СУГС „ПАНЧЕ АРСОВСКИ“ – СКОПЈЕ  Проект 2015-
13 Пумпна станица за покачување на притисок на вода за секундарно ладење на потисните печки 1 и 2 во погон топла валавница во склоп на МАКСТИЛ АД Скопје Проект 2015-
14 Проект од сите фази za воведување на пророден гас и адаптација на prостории избор на опрема за гасна котлара во Здравствен дом „БУКУРЕШТ“ – Скопје  Проект 2014
15 Основен проетк за нова КБПС ”ПУЦКО ПЕТРОЛ” до Континентал во нас.Автокоманда -Скопје, сопственост на ”ПУЦКО ПЕТРОЛ” – Пласница. Проект 2015
 16 Проект за изведена состојба за интерна станица за складирање и дистрибуција на хелиум, аргон, азот и мешач на гасови при “АРЦ” ТИРЗ 2 Скопје Проект 2015
 17 Проект за изведена состојба за инсталација за технички и медицински гасови при Центар за позитронска емисиона томографија “ПЕТ ЦЕНТАР” – Скопје Проект 2015
18 Проекти од сите фази за секундарна гасоводна мрежа во Струмица (во должина од преку 20 км)  Проект 2015/2016
19 Проект од сите фази za воведување на пророден гас и адаптација на простории избор на опрема за гасна котлара и технолошки потрошувачи “АГРОКОМЕРЦ 92“ – Струмица.  Проект 2016
20 Основен Проект од сите фази за БПС „Трубарево“ по стандарди на ЛУКОИЛ, на „КЕРОЗИН 13” – Скопје Проект 2016
 21 Барање на претходна согласност за Станица за течен кислород  во склоп на ЈЗУ ”Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби” – Скопје” Проект 2016
 22 Проект за изведена состојба за Станица за снабдување со кислород, азотен оксидул и јаглерод диоксид во склоп на ПЗУ Специјална болница по хируршки болести “Филип Втори” – Скопје Проект 2016
23 Изработка на Идеен И Основни Проекти од сите фази за доградба на место за складирање и преточување на КПГ на постојна БПС во Гостивар на МАКЕПТРОЛ АД-Скопје  Проект Во тек
24 Изработка на Идеен И Основни Проекти од сите фази за доградба на место за складирање и преточување на КПГ на постојна БПС во Битола на МАКПЕТРОЛ АД-Скопје  Проект Во тек